Tuesday, July 26, 2016

rain flames / regnflammer

moist
where the air
rubs against the floor


fugtighed
hvor luften
gnider mod gulvet


:


home-
or streetless

the rain

's the rain


hjem-
eller gadeløs

regnen

er regnen


:


to walk
in the forerunner
of rain

to stand
still

andat gå
i forløberen
for regn

at stå
stille

og


:

not a sixth sense just an unblocked nose

ikke en sjette sans blot en ublokeret næse

:


learn from it or not you'll get wet anyway

lær af den eller ikke du bli'r våd alligevel

:


far off
the rain's

a veil
of rainlangt borte
er regnen

et slør
af regn


:


fly a plane right thru it it's still rain

flyv en flyver li' igennem den den er stadig regn


:

iPerfect
for keeping your name in
the rain

iPerfekt
til at opbevare dit navn i
regnen


:


A Love Supreme
will rain in barrels stop
being rain?


A Love Supreme
vil regn i tønder holde op
med at være regn?

:

there in the cup
a slurp of fallen
cloud

         you borrow
         what's not yours
         and forgetder i koppen
en slurk af faldet
sky

        du låner
        hvad der ikke er dit
       og glemmer

:

mine mine mine
or yours - the rain
doesn't care


min min min
eller din - regnen
er ligeglad

:


leaving it behind in a puddle
the day moves past
the rain

efterlader det i en pyt
bevæger dagen sig forbi
regnen

:

here too
you can stand up straight
in the rain

        the road's already 
        where you are

også her
kan du stå oprejst
i regnen

         vejen er allerede dér
         hvor du er

:


when you go out for fags
the rain's
another skin


når du går ud efter smøger
er regnen
en ekstra hud

:


girls's screams
boys' shouts
that's the weave of sleep
when it comes

        and in dreams
        we thirst
        in the rain


pigers skrig
drenges råb
dét er søvnens vævning
når den kommer

        og i drømme
        tørster vi
        i regnen


:


after that
the rain's on fire
too

        and the skin
        we feel
        we wear


efter dét
står regnen også
i flammer

        og huden
        vi føler
        vi bærer

:


after a night's falling
it's the surface of the riddle
in the mirror

        and child
        hood
        is burning
        too


efter en nats falden
er det overfladen af gåden
i spejlet

        og barn
        dommen
        brænder
        også

:

rain
and everyone think
it's theirs

        the puddle is burning
        the mirrored
        in the riddle
        too


regn
og alle tror
det' deres

        pytten står i flammer
        den spejlede
        i gåden
        også

:

where he sat
he left
his rain
behind


hvor han sad
efterlod han
sin regn

:

the hearing of the rain
if that burns too
what is
left?


hørelsen af regnen
hvis den også brænder
hvad er der
tilbage?


Monday, July 11, 2016

Rain Talk / Regnsnak - haibun

GARFF: “Oh, it stopped.”
NOLL: “It stopped?”
GARFF: “It stopped.”
NOLL: “What stopped?”
GARFF: “The rain.”
NOLL: “The rain?”
GARFF: “The rain.”
NOLL: “It stopped?”
GARFF: “Yes.”
NOLL: “Good.”
GARFF:” I can't hear a thing, though.”
NOLL: “There's nothing to hear, but …”
GARFF: “But what?”
NOLL: “That there Sunday sound.”
GARFF: “What's the Sunday sound?”
NOLL: “Unspecified machines doing what they do in unseen places.”
GARFF: “Or in the streets.”
NOLL: “Or in the streets.”
GARFF: “Or in this house.”

NOLL (gets up, grabs an ashtray from the table and starts beating on the radiator): “STOP IT! YOU HEAR ME?! STOP IT!”
GARFF: “They can't hear you.”
NOLL: “Why not?”
GARFF: “They're out.”
NOLL: “All of them?”
GARFF: “All of them.”
NOLL: “All of them? Even those on the first, second and fourth floor? Those to the left and the right?”
GARFF: “Yep. All of them.”
NOLL: “Well, I never ...”
GARFF: “Oh, that's a blackbird, I think. They always sing when the rain has stopped.”
NOLL: “And when the day is about to begin.”
GARFF: “How do they know?”
NOLL: “Know what?”
GARFF: “That the day is about to start.”
NOLL: “I don't know. They just do.”
GARFF: “Must have a timer in them. Or ...”
NOLL: “Or what?”
GARFF: “What what?”
NOLL: “I don't know.”

(Pause. The sound of one blackbird singing. Then the sound of heavy rain.)

GARFF: “Oh, it started again.”
NOLL: “It started again?”
GARFF: “Yes.”
NOLL: “What?”
GARFF: “The rain.”
NOLL: “The rain?”
GARFF: “The rain.”


in the stream of 1's and 0's a 2 making it jazz


..:..:..:..GARFF: ”Nå, den holdt op.”
NOLL: ”Den holdt op?”
GARFF: ”Den holdt op”.
NOLL: ”Hvad er holdt op?”
GARFF: ”Regnen.”
NOLL: ”Regnen?”
GARFF: ”Regnen.”
NOLL: ”Den holdt op?”
GARFF: ”Ja.”
NOLL: ”Godt.”
GARFF: ”Jeg kan dog ikke høre noget som helst.”
NOLL: ”Der er ikke noget at høre, bortset fra ...”
GARFF: ”Fra hvad?”
NOLL: ”Den dér søndagslyd.”
GARFF: ”Hvad er søndagslyd?”
NOLL: ”Uspecificerede maskiner der gør, hvad de gør på steder, vi ikke kan se.”
GARFF: ”Eller på gaderne.”
NOLL: ”Eller på gaderne.”
GARFF: ”Eller her i huset.”

NOLL (rejser sig, griber et askebæger fra bordet og begynder at hamre på radiatoren): ”STOP DET! HØRER I!? STOP DET!”
GARFF: ”De ka' ikke høre dig.”
NOLL: ”Hvorfor ikke?”
GARFF: ”De er ude.”
NOLL: ”Allesammen?”
GARFF: ”Allesammen.”
NOLL: ”Allesammen? Selv dem på første, anden og fjerde sal? Både dem til højre og til venstre?”
GARFF: ”Jep. Allesammen.”
NOLL: ”Nej, nu har jeg aldrig ...”
GARFF: ”Ah, det' en solsort, tror jeg. De synger altid, når det' holdt op med at regne.”
NOLL: ”Og når dagen skal til at begynde.”
GARFF: ”Hvordan véd de det?”
NOLL: ”Véd hvad?”
GARFF: ”At dagen skal til at begynde.”
NOLL: ”Aner det ikke. Det gør de bare.”
GARFF: ”De må ha' en timer inden i. Eller ...”
NOLL: ”Eller hvad?”
GARFF: ”Hvad hvad?”
NOLL: ”Aner det ikke.”

(Pause. Lyden af en enkelt syngende solsort. Derefter lyden af kraftig regn.)

GARFF: ”Nå, så begyndte den igen.”
NOLL: ”Begyndte den igen?”
GARFF: ”Ja.”
NOLL: ”Hvadforen?”
GARFF: ”Regnen.”
NOLL: ”Regnen?”
GARFF: ”Regnen.”


i strømmen af 1'ere og 0'er en 2'er der gør det til jazz


Monday, July 4, 2016

Disguise / Forklædning - a dialogue - en dialog

BO: ”Hi”
KARL: ”Hi. Damn! I mean, do you recognise me?”
BO: “What are you talking about? Of course I recognise you”
KARL: “Shit! Then my disguise isn't working”
BO: “You're disguised?”
KARL: “Yes”
BO: “No”
KARL: “No? I got it wrong then”
BO: “Disguised as what?”
KARL: “I get confused, but normally I see my self as a bearded man ...”
BO: “You don't have a beard”
KARL: “No, not now. Or perhaps ...”
BO: “Either you have a beard or you haven't. Right now the situation is this: I am NOT talking to a bearded man. Clear?”
KARL: “That's not it! I mean, normally - and please do not interrupt me - normally I consider myself, as I said, as a bearded man, a man with a beard”
BO: “A man with a beard IS 'a bearded man' any day, I'd say”
KARL: “Shut up! You're interrupting me”
BO: (in a corny French accent) “Oh, my, my. Je suis trés désolé, Monsieur”
KARL: “Don't you trés désolé me, you … box! I didn't ask you to come here. I was sitting minding my own business and then you come along thinking you have the right to do and say whatever you like”
BO: “It's a free country and a public park! I have as much right to be here as anybody!”
KARL: “Free and free … certainly depends on what you mean by 'freedom'. As far as the constitution goes, we have all the freedom we want except that kind that is necessary to unlock man's true potential to become what he truly is!”
BO: “You mean, to be a bearded man if you haven't got a beard?”
KARL: “What? Who's talking about beards? What has beards got to do with anything?”
BO: “You started it”
KARL: “No, I didn't”
BO: “Yes”
KARL: “No”

ad infinitum
the rain that fell goes up
and down again

BO: “Yes, you said something about seeing yourself as a bearded man and being in disguise”
KARL: “Ah yes. Gosh, I'm all over the place. The thing is: fundamentally I see myself as a bearded man, a man with a beard. Years ago I didn't see myself like that - and fortunately I didn't have a beard then - HUSH! (turning his head quickly, lifted finger, BO was just about to interrupt), but then I grew one and that sorta changed me. Or the way I perceive myself. Then I had to meet a certain someone and I didn't want to appear as the real me, so they could recognise me anywhere, you know, all that surveillance stuff is really giving me the creeps, so I shaved to look different, but I didn't really mean it. I mean, I shaved my face but not the real me. The inner me”
BO: “So, now you're a bearded person without a beard, right?”
KARL: “I'm a bearded person who pretends he has shaved his face but in reality, in the real real real reality, still has a beard, i.e. a bearded person”
BO: “Did it work you think?”
KARL: “Yes, but I feel naked”
BO: (Looking up and down the bearded one (without a beard)) “You're not naked”
KARL: “I'm not?” (pause) “It's just one of those days, you know, where everything seems unhinged”
BO: “Ah, you're a door now”
KARL: “Or a garden gate. What do I know?”
BO: “I'm glad you're not naked, but you most definitely don't have beard”
(Sigh)

cloud maths
one plus one equals
another one

BO: “You cannot shave the Self, can you?” (pause) “Or a door ...”

pointing it out the cloud-shaped cloud

..:..:..


BO: ”Hej”
KARL: ”Hej. Fandens! Jeg mener, kan du genkende mig?”
BO: ”Hva' snakker du om? Selvfølgelig kan jeg genkende dig”
KARL: ”Pis! Så virker min forklædning ikke”
BO: ”Er du forklædt?”
KARL: ”Ja”
BO: ”Nej”
KARL: ”Nej? Så må jeg ha' gjort det forkert”
BO: ”Forklædt som hvad?”
KARL: ”Jeg er forvirret, men normalt ser jeg mig selv som en skægget person...”
BO: ”Du har ikke skæg”
KARL: ”Nej, ikke nu. Eller måske ...”
BO: ”Enten har man et skæg eller osse har man ikke et skæg. Lige nu er situationen dén, at jeg IKKE taler til en skægget person. Er det klart?”
KARL: ”Det' ikke dét! Jeg mener, normalt - og for guds skyld la' vær' med at afbryde - normalt ser jeg mig selv, som sagt, som en skægget mand, en mand med skæg”
BO: ”En mand med skæg ER 'en skægget mand' til hver en tid, skulle jeg mene”
KARL: ”Hold mund! Du afbryder mig”
BO: (Med en skabagtig fransk accent) ”Åh jamen dog. Je suis trés désolé, Monsieur”
KARL: ”Du ska' sgu komme her og trés désolé mig, din … æske! Hvem pokker har inviteret dig? Her sidder jeg og passer mine egne sager, og så kommer du bare dér og tror, at du kan gøre og sige lige hvad du vil!”
BO: ”Det' et frit land og en offentlig park! Jeg har lige så meget ret til at være her, som enhver anden!”
KARL: ”Frit og frit … det kommer sandelig an på, hvad du mener med 'frit'. Ifølge grundloven har vi al den frihed, vi vil ha' bortset fra den slags, der er nødvendig, for at frisætte mennesket og blotlægge dets potentiale til at blive, hvad det i sandhed er!”
BO: ”Du mener, til at blive en skægget mand selvom man ikke har et skæg”
KARL: ”Hva'? Hvem taler om skæg? Hvad har skæg med sagen at gøre?”
BO: ”Du begyndte”
KARL: ”Nej, jeg gjorde ej”
BO: ”Jo”
KARL: ”Nej”

ad infinitum
regnen der faldt går op
og ned igen

BO: ”Jo, du sagde noget om, at opfatte dig selv som en skægget person og noget om at være forklædt”
KARL: ”Nåeh ja. Mand, jeg er fuldstændig rundt på gulvet. Sagen er: helt grundlæggende opfatter jeg mig selv som en skægget mand, en mand med skæg. For år tilbage så jeg ikke mig selv sådan - og heldigvis havde jeg ikke skæg dengang - SH! (vender hovedet hurtigt mod BO og løfter pegefingeren, BO skulle lige til at afbryde), men så lod jeg skægget gro, og det forandrede mig. Eller den måde jeg så mig selv på. Så var det, at jeg skulle møde en bestemt person, og jeg ville ikke møde op som mit rigtige mig, så de ku' genkende mig overalt, du véd, al den der overvågning giver mig myrekryb, så jeg barberede mig for at se anderledes ud, men jeg mente det ikke alvorligt. Jeg mener, jeg barberede mit ansigt, men ikke min person. Mit indre jeg”
BO: ”Virkede det så, syn's du?”
KARL: ”Ja, men jeg følger mig nøgen”
BO: (Ser op og ned ad den skæggede (uden skæg)) Du er IKKE nøgen”
KARL: ”Er jeg ikke?” (pause, ser op og ned ad sig selv) ”Det' én af de dér dage. Alt synes at ryge af hængslerne”
BO: ”Åh, nu er du en dør?”
KARL: ”Eller en havelåge. Hvad véd jeg?”
BO: ”Jeg er glad for, at du ikke er nøgen, men du har helt bestemt ikke skæg”
(Suk)

sky-matematik
én plus én er lig med
endnu én

BO: ”Man kan ikke barbere Selvet, kan man?”

udpeger den den skyformede sky

yotsumono 04-07 2016

jazz festival
rain, hail and thunder
on percussion

in theory it could be nice
a sky painted by a Fender Rhodes

kings of nothing
millionaire dogs throw bones
to the burning silent

life's too short for …
the list grows
jazzfestival
regn, hagl og torden
på percussion

i teorien ku' det være godt
en himmel malet af et Fender Rhodes

konger af ingenting
millionær-hunde kaster ben
til de brændende tavse

livet er for kort til …
listen vokser

Thursday, June 23, 2016

Tuna Finch / Tunfinke


bewitching Kim Jung-Uno's nanny
the Tuna Finch
in the Sea of Japan

turning into a missile
the Tuna Finch defends against
an imaginary foe

in the Sea of Japan
the Tuna Finch becomes a beard
for The Leader

proving the existence of food
the Tuna Finch sings
for North Korea

added to the pork map
the deep sea tree
where the Tuna Finch nests

after the trepanation
holes for the Tuna Finch
to enter

a parasite of the Cloud Whale
Tuna Finches die
in Tibet

forhekser Kim Jung-Unos mormor
Tunfinken
i det Japanske Hav

forvandlet til et missil
forsvarer Tunfinken mod
indbildte fjender

i det Japanske Have
bli'r Tunfinken et skæg
for Lederen

beviser eksistensen af mand
Tunfinken der synger
for Nordkorea

føjet til svine-kortet
dybhavstræet
hvor Tunfinken bygger rede

efter trepaneringen
huller som Tunfinken
kan komme ind ad

en parasit på Skyhvalen
Tunfinken der dør
i TibetWednesday, June 22, 2016

rhododendron rhododendron rhododendron

rhododendron rhododendron rhododendron
the night train grows longer
and longerrhododendron rhododendron rhododendron
nattoget bli'r længere
og længere

Tuesday, June 14, 2016

virtual cake / virtuel kage


”Here you are. One yummy slice of home baked cake! I tell you it's good!”
”Oh, I can't eat it!”
”Why not? It's perfectly safe, all organic ingredients.”
”My phone's dead.”
”???? I don't see the connection.”
”I can't take a photo of it.”
”It's cake, man. You just open your mouth and shovel it in, for C's sake!”
”I can't eat it if I haven't taken a photo of it. Or have seen it on a screen. That's just how it is.”
”And why do you have to take a photo of it, he asked not expecting an answer that would make sense.”
”I have to take a photo of it and post is on the social media, otherwise it's not real to me, and if it's not real, it's not there and if it's not there I, logically, cannot eat it.”
”You're sick, you are.”
”Do you have a Facebook account?”
”Nope.”
”Then you're not real and we're not having this conversation … and I'm not really here, because you're not real and thus don't live here … and so on. Quod est demonstrantum.”

                    excess gravity
                    we dig a hole
                    for it

”But I have an Instagram account.” I take a picture of the slice of cake and post it.
”Hi, I'm Alfred. I heard you had some #organic #yummycake. Can I have a slice of it?”


..:..:..*..:..:..


”Værsgo'. Eet stykke lækkert hjemmebagt kage! Jeg lover dig, den er god.”
”Åh, den kan jeg ikke spise.”
”Hvorfor ikke? Den er fuldstændig sikker, lutter økologiske ingredienser.”
”Min telefon er død.”
”???? Jeg kan ikke rigtig se, hvad det har med sagen at gøre.”
”Jeg kan ikke tage et billede af den.”
”Det' kage, mand. Du skal blot åbne munden og skovle den ind, for Guds skyld.”
”Jeg kan ikke spise den, hvis jeg ikke har taget et billede af den, eller har set den på en skærm. Det' bare sådan, det er.”
”Og hvorfor er du nødt til at tage et billede af den, spurgte han uden at forvente et fornuftigt svar.”
”Jeg bliver nødt til, at tage et billede af den og poste det på et socialt medie, ellers er den ikke virkelig for mig, og hvis den ikke er virkelig, er den der ikke, og der kan jeg, logisk nok, ikke spise den.”
”Du er syg i hovedet, er du.”
”Har du en Facebook konto?”
”Nej.”
”Så er du heller ikke virkelig, og vi har altså ikke denne samtale … og jeg er her i virkeligheden ikke, fordi du ikke er virkelig og således ikke bor her … og så videre. Quod est demonstrantum.”

                    tyngdekraft i overskud
                    vi graver et hul
                    til den

”Men jeg har en Instagram konto.” Jeg tager et billede og lægger det ud.
”Hej, jeg er Alfred. Jeg har hørt. at du har en #lækkerkage #økologisk. Gi'r du et stykke?”

Wednesday, June 8, 2016

Pter - haibun

”Have you ever listened to Pter Green?”
”It's Peter, not Pter. No, who is he?”
”Pter Green, PTER GREEN! You know, Pter Green!”
”No, I said. And it's Peter, not Pter, stupid”
”How would you know that if you haven't heard him? Ha, gothca!”

up and down and up again sun

”Come on! It's simple, straight forward spelling. The name Peter is spelled Peter, not Pter. It means 'rock', by the way”.
”HA! See, you know who he is. One of the bst guitar players who was ever born!”
”BEST! B-E-S-T! For crying out loud! Go get your tuition fees back!”

drawing a line between clouds a can of travellers


..:..:..*..:..:..”Har du nogensinde hørt Pter Green?”
”Det' Peter, ikke Pter. Nej, hvem er han?”
”Pter Green, PTER GREEN! Pter Green, du ved”
”Nej, sagde jeg jo. Og det er Peter, ikke Pter, dummernik”
”Hvordan ka' du vide dét, når du ikke har hørt ham? Ha, der fik jeg dig!”

op og ned og op igen sol

”Tag dig sammen. Det er helt fundamental retskrivning. Navnet Peter staves Peter, ikke Pter. Det betyder forresten 'klippe'”
”HA! Der kan du se. Du véd, hvem han er. Een af de bste guitarister, der nogensinde har levet!”
”BEDSTE! B-E-D-S-T-E! For helvede! Gå ned og få dine skolepenge tilbage!”

trækker en linje mellem skyer en dåse rejsende

Friday, May 20, 2016

a cure / en kur

”You look miserable”.
”I AM miserable. I'm chronically depressed, you know, and I have the paper to prove it”.
”Try one of these wine gums. The ad suggests you'll be very happy when you eat them”.
”Thanks”. (Chewing and making faces). ”Yuck! God, they're nasty!”
”Yes, aren't they?”. (Chewing with an indifferent look, a look of apathy). ”Glad I'm almost finished with the bag. Not sure I can cope with that much happiness”.


closing the door ahead of itself the wind


..:..:..:..:..


”Du ser forfærdelig ud”.
”Jeg HAR det forfærdeligt. Jeg har en kronisk depression og har papir på det”.
”Prøv én af disse her vingummier. Reklamen antyder, at man bliver meget glad af at spise dem”.
”Tak”. (Tygger og skærer ansigt). ”Bvadr! De er da forfærdelige!”
”Ja, er de ikke?”. (Tygger med et apatisk udtryk i ansigtet, ligeglad). ”Godt, at jeg snart har tømt posen. Jeg tror ikke jeg kan håndtere så meget glæde”.


lukker døren foran sig selv vinden